Wstecz

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy, z testamentu, dziedziczenie gospodarstw rolnych (przyjęcie i odrzucenie spadku, zrzeczenie się spadku, odrzucenie w imieniu małoletnich dzieci, uznanie za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczenie, odpowiedzialność za długi spadkowe, zbycie spadku),
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • dochodzenie odszkodowań (wypadki komunikacyjne, wypadki w gospodarstwie rolnym, z umów OC,  AC, polis na życie i majątkowych),
 • niewywiązanie się z umowy,
 • o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • ochrona dóbr osobistych (np. dobrego imienia, prywatności, wolności),
 • prawo własności nieruchomości i ruchomości: – zasiedzenie, – rozgraniczenie, – służebności gruntowe i służebności osobiste – zniesienie współwłasności – odwołanie darowizny, – uwłaszczenie,
 • sprawy mieszkaniowe (uchylanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, eksmisje, prawo lokalowe),
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków prawnych (np. umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu i  umowa dzierżawy, umowa zlecenia, umowa ubezpieczenia, umowa darowizny),
 • reprezentacja w toku wszelkich postępowań, w tym postępowań pojednawczych, podejmowanych rozmów ugodowych, negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu,
 • przygotowanie umów cywilnych, potrzebnych w sytuacjach życia codziennego, jak umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa pożyczki,
 • postępowania przed sądem wieczystoksięgowym,
 • doradztwo w zakresie windykacji przedsądowej, postępowanie komornicze.

Wstecz