Wstecz

  • prowadzenie spraw – obrona i reprezentacja oskarżonego przed sądami wszystkich instancji wraz z postępowaniem kasacyjnym i postępowaniach o wykroczenia,
  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego w sprawach przed sądami wszystkich instancji wraz z postępowaniem kasacyjnym i w postępowaniach o wykroczenia,
  • reprezentacja oskarżonego i pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (prokuratura, policja),
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa wykonawczego (odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, sprawy o zawieszenie wykonania kary, sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie, sprawy o wydanie wyroku łącznego),
  • pomoc prawna pokrzywdzonym, sporządzanie pism do prokuratury, zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania,
  • pomoc prawna i reprezentacja w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne tymczasowe aresztowanie,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • porady prawne oraz sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych oraz wykroczeniowych na wszystkich etapach, m. in. wnioski dowodowe, sporządzanie apelacji karnych, kasacji, zażaleń, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania,
  • pomoc i reprezentacja w sprawach karno-skarbowych przed sądami I i II instancji oraz organami administracji,
  • postępowanie mediacyjne.

Wstecz